Login to submit your scores
เกมส์นี้คุณต้องหนีบทองขึ้นมาให้ได้ก่อนหมดเวลา เลือกหนีบก้อนที่มีประกายก่อน ส่วนก้อนที่ไม่มีประกายอย่าเพิ่งหนีบเพราะมันยังไม่สุก !?! หนีบหมดฉากก็ผ่านด่าน

InstructionsStatisticsTags

Game Categories

Do You Like This Game?

Embed this game on your MySpace or on your Website:

Comments are closed.